พฤษภาคม 13, 2021

สินค้าเกษตรการส่งออก เพื่อป้องกันอาหารไม่ได้คุณภาพและสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐ

สินค้าเกษตรการส่งออก  พัฒนาระบบข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและฟาร์ม เพื่อควบคุมความปลอดภัยทั่วโลก

สินค้าเกษตรการส่งออก

การส่งออกของสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสหรัฐฯว่ายากแล้ว แต่ต่อไปนี้จะเข้มงวดขึ้นไปอีก…เมื่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)ได้ออกระเบียบมาใหม่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสินค้าอาหารที่นำเข้า เพื่อป้องกันอาหารไม่ได้คุณภาพและสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ พัฒนาระบบข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและฟาร์ม เพื่อควบคุมความปลอดภัยทั่วโลก

ประกาศระเบียบใหม่หลังจากสหรัฐอเมริกาต้องนำเข้าสินค้าอาหาร 15% ของความต้องการบริโภคในประเทศ เฉพาะในช่วง 15 ปีหลัง ได้มีการนำเข้าผักสดเพิ่มขึ้น 32% ผลไม้สด 55% อาหารทะเล 94%
เพิ่มการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในประเทศผู้ผลิต ผู้จัดส่งสินค้าจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสหรัฐฯ…แต่จะลดการตรวจในประเทศผู้ส่งออกที่มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่เทียบเท่ากับสหรัฐฯ เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

พัฒนาการสุ่มตรวจเป้าหมายที่ถูกขึ้นบัญชีจับตามองเมื่อพบอาหารไม่ปลอดภัย หรือสุ่มเสี่ยง อาจมีการบังคับเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดอย่างทันท่วงที
พัฒนาระบบข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารและฟาร์มทั่วโลก เพื่อควบคุมความปลอดภัย…